http://3.bp.blogspot.com/_flipuZb0buo/TFI8qrEYV3I/AAAAAAAAA68/rx6A5LBdy18/s320/kedah%2520sejahtera%25202.png

Jumaat, 4 Disember 2009

Jawapan lisan sidang parlimen 02/12/09

Soalan
Tuan Mohd Firdaus Jaafar [Jerai] minta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan, jumlah miskin tegar di bandar mengikut negeri-negeri yang telah menerima pemberian 10,000 Unit Amanah Saham 1Malaysia sehingga 30 September 2009.

Jawapan
Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan [Datuk Seri Panglima Lajim Ukin]: Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pemberian 10,000 unit saham kepada miskin tegar di bandar ialah sebenarnya Amanah Saham Wawasan bukannya Amanah Saham 1Malaysia.

Sehingga 30 September 2009, bilangan Ketua Isi Rumah (KIR) miskin tegar di bandar yang telah didaftar untuk menerima Unit ASW bandar ini adalah seperti berikut:


Bagi Wilayah Persekutuan, seramai 102 orang dan akan dilaksanakan pelancarannya ataupun penyerahan buku pelaburan yang mana program ini akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat pada satu hari nanti.

Soalan tambahan
Tuan Mohd Firdaus Jaafar [Jerai]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah memberi jawapan penuh mengikut laporan setiap negeri.

Perlu kita faham Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan juga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan juga masing-masing dalam hal untuk
membasmi kemiskinan.

Cuma, persoalan saya adalah, kalau betul pemberian itu wujud dan memang diwujudkan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, apakah mekanisme yang digunakan kerajaan untuk menentukan golongan yang betul-betul dapat faedah itu dapat dimanfaatkan?

Ini kerana kami pihak Pakatan Rakyat juga ingin tahu apakah prasyarat, kelayakan-kelayakan yang sepatutnya ada untuk kita mengemukakan cadangan-cadangan supaya kita dapat sama-sama membasmi kemiskinan tegar di pinggiran bandar ini. Kita tidak mahu sepertimana cari-cari yang hanya dapat disahkan oleh ADUN BN sahaja.

Ini yang berlaku di Jerailah. Jadi, saya pohon kepada kementerian, bagaimana cara dan pendekatan yang boleh kami sama-sama membantu dan memastikan dapat kita atasi kemiskinan ini?

Jawapan
Datuk Seri Panglima Lajim Ukin: Terima kasih Yang Berhormat Jerai. Sebenarnya, bantuan ini adalah menyeluruh. Bukan sahaja kepada mereka yang menyokong kerajaan kerana bagi kerajaan, rakyat yang miskin perlu dibantu.

Jadi, untuk makluman Yang Berhormat, pertamanya mereka yang layak ialah mereka yang telah berdaftar dengan e-Kasih iaitu di Jabatan Perdana Menteri ICU.

Keduanya, mereka tidak pernah menerima apa-apa juga saham daripada kerajaan ataupun Saham Bumiputera dan juga Amanah Saham Sejahtera dan tidak mempunyai simpanan RM1000 dalam akaun mereka melalui mana-mana juga pendapatan ataupun saham.

Ketiga, mereka tidak muflis. Kalau kriteria-kriteria ini ada pada mereka, dan mereka layak untuk menerima.

Tiada ulasan: